CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG Á

Cụm CN Tân Dân - TP. Chí Linh - Tỉnh Hải Dương - Việt Nam

Tel: (+84) 0220 - 3 592 956

Fax: (+84) 0220 - 3 592 987

Email: sales@nhomdonga.vn

Website: www.nhomdonga.vn

Phòng kinh doanh

Tel: (+84) 0220 - 3 592 872